Tekâmül
LEVHA YEKÛN
Bir önceki yazımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Peygamber Efendimiz aleyhisselâm’ın İslâm’ı tebliğ etmesinden bu zamana kadar müslümanların en titiz davrandığı mevzu günlük hayata taalluk ibadât...
Türklerin tarih seyrine bakıldığında 11. asırdan itibaren Yusuf Has Hâcib tarafından yazılan Kutadgu Bilig eserinden başlayarak bu millet günümüze kadar bir kitap medeniyeti ile gelmiştir....
Hayat-ı içtimaîye ve dünyevîye meşgul olan insanlar ahirete taalluk eden vazifelerinde ilmî derinliklere dalarak her mevzuyu detayına kadar öğrenememektedir. Halkla iç içe yaşayıp bunu gören...
Ecdâdımız evlatlarını terbiyeye pek ehemmiyet vermişlerdir. Bugün bu hassasiyetimizi büyük oranda maalesef ki kaybettik. İlk olarak verilmesi gereken eğitim, din eğitimidir. Bunun yanı sıra da...
Televizyon, radyo, internet yok. Tarım ile iştigal eden insanların meskûn olduğu bir ilçedesiniz. Bilgi edinmek için böyle bir dünyada kitabın aydınlatıcı rolünü düşünebiliyor musunuz? Bir...
Atalarımız Efendimiz aleyhisselam’ın mekârim-i ahlâkı tamamlamak üzere gönderildiği şuurunu iliklerine kadar hissetmişlerdir. Bu vesileyle onlarca değil, yüzlerce ahlâkî eser kaleme almışlardır. Memleketin en ücra köşelerine...Konya Mebusluğu yapmış Mehmed Vehbi Efendi’nin Avâmil-i Umran isimli eseri bir tür hatıra mahiyetindedir. İlim ve amel ile alakalı bilgiler verilirken siyasi birtakım mesajlar da içermektedir. Boyut: 6.68 MB Kitabı...
133 meselenin incelendiği bu eserde diğer akaid kitaplarından farklı olarak batıl fırkalar ve kelâmi mevzular...
Hülâsatü’l-Beyân eseriyle müsemmâ Mehmed Vehbi Efendi Ahkâm-ı Kur’âniye eserinde Kuran-ı Kerim’deki 482 fıkhî hükmü alfabetik...
İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri 304 sayfadan müteşekkil bu kitabında meşhur hadis âlimi İmam Nevevi’nin el-Erbaʿûne’n-Neveviyye...
Mehmed Vehbi Efendi tarafından kaleme alınan bu tefsirde büyük İslâm âlimlerinin görüşleri ile muteber tefsirlerinden...
Sıhhat her vakit insanını ilgilendiren bir mevzudur. Rusçuklu Hakkı’nın “Hasta olmamak için ne yapmalı ve nelerden sakınmalı” diye ilan ettiği bu eserde en çok önem verilmesi gereken tabiî tedavi usûllerini...
Cemiyetin sıhhatini tehdit eden salgınlar her dönemde kendisini göstermiştir. Her salgın döneminde ecdâdımız tecrübelerini kaleme...
Süleyman Tevfik Efendi’nin 40 sahife olarak kaleme aldığı “Sebze Yetiştirmek” isimli eser memleketimiz ahalisinin sebze...
Tunalı Hilmi Efendi’nin 48 sahife olarak kaleme aldığı “Makedonya: Mâzisi, Hâli, İstikbâli” isimli risâle Osmanlı’nın...
Zihni Vehbi Efendi’nin 30 sahife olarak kaleme aldığı “Küçük Ev Hekimi” isimli eser her insanın...
Hangi müellifin yazdığını tesbit edemediğimiz fakat 1273 tarihinde 60 sahife olarak kaleme alınmış olan eser; tarihimizdeki en büyük hadiselerden biri olan Fetn-i Kostantiniyye’den ve Ayasofya Camii-i Şerifi’nin tarifinden dem vurmaktadır....
Japonya’nın siyâsî tarihine dair kaleme alınmış olan Japonca bir risâledir. Eser Almanca’ya tercüme edilmiştir. Lisânımıza...
Manastırlı İsmail Hakkı’nın, Hanefî Mezhebi imamı, Ebu Hanîfe’nin hayatını anlatmak üzere İbni Hacer el-Askalânî’nin eserini...
Ahmet Muhtar Paşa’nın çeşitli ilâvelerle birlikte neşredilen 311 sahifelik Feth-i Celîl-i Kostantiniyye isimli eseri tarihimizin...
Ali Rıza Seyfi Efendi’nin 166 sahifelik Çanakkale Boğazı isimli eseri boğazı askerî, tarihî, ilmî vecihlerden...
Edebiyat sahasındaki neşirleriyle müsemmâ Namık Kemâl’in tiyatro eserlerinin başında gelen “Zavallı Çocuk” kitabında ailesinin maddi durumundan dolayı sevdiği erkekle değil de zengin biriyle evlenen genç kızın yaşadığı hâlet-i mahzunânesi mevzubahis...
Cezmi, Nâmık Kemal’in 500 sahife olarak kaleme aldığı, Türk edebiyatının ilk tarihî romanı sayılabilecek eseridir....
Meşhur müellif Süleyman Nazif’in “Batarya ile Ateş” isimli 144 sahifelik eseri Osmanlı Devleti’nin 19.asrın sonlarında...
Şeyh Muammer Efendi’nin derlediği 32 sahifelik “Binbir Gece Masallarından 7 Seyahat” isimli hikâye kitabında, babasından...
Türk Yurdu Kütübhânesi’nin neşrettiği “Billûr Tepe” isimli 32 sahifelik çocuk kitabı, resimleriyle birlikte Osmanlıca’ya yeni...
DİNÎ ESERLER YEKÛN
Cihad Emr-i Haktır isimli 16 sahifelik risâle, Allah azze ve cellenin dini hâkim olsun, zulüm son bulsun diye mücâdele etmenin İslâm’ın bir farzı olduğunu anlatmaktadır....
Fıkıh ilmindeki nüfûzuyla iştihâr eden Mehmed Zihnî Efendi’nin hanımlara mahsus amelleri anlaşılır bir üslûpla ortaya koyduğu “Hanımlar İlmihâli” isimli 48 sayfalık eseridir. Boyut: 1.7 MB...
Mehmed Kâmil Efendi’nin kaleme aldığı 119 sahifelik “Tarih-i İlm-i Fıkıh” isimli eser fıkıh ilminin hangi tarihlerde ve nasıl teşekkül ettiğine dair muhtasar sayılacak malumat vermektedir....
Son asrın en mühim mütekellimlerinden İsmail Fennî Ertuğrul Efendi’nin 736 sahifelik “Maddiyyûn Mezhebinin İzmihlâli” isimli eseri maddecilik mezhebini İslâm’ı nazar-ı itibara alarak yerden yere çarpmaktadır....
Edebiyâtımızda Hakânî’nin kaleme aldığı ve 55 sahife olarak neşredilen “Hilye-i Hakânî” ilk hilye eseri olarak iştihar etmiştir. Onun kitabından sonra bu usûl esas kabul edilmiştir....
Mehmed Vehbi Efendi tarafından kaleme alınan bu tefsirde büyük İslâm âlimlerinin görüşleri ile muteber tefsirlerinden hülâsalar nakledilmiş ve ayetlere toplu şekilde değil de tek tek...
EDEBÎ ESERLER YEKÛN
Edebiyat sahasındaki neşirleriyle müsemmâ Namık Kemâl’in tiyatro eserlerinin başında gelen “Zavallı Çocuk” kitabında ailesinin maddi durumundan dolayı sevdiği erkekle değil de zengin biriyle evlenen genç...
Cezmi, Nâmık Kemal’in 500 sahife olarak kaleme aldığı, Türk edebiyatının ilk tarihî romanı sayılabilecek eseridir. Kitapta 2.Selim’in saltanatında İranlılarla yapılan savaşta muharebe eden asker Cezmi’nin...
Meşhur müellif Süleyman Nazif’in “Batarya ile Ateş” isimli 144 sahifelik eseri Osmanlı Devleti’nin 19.asrın sonlarında girdiği Rus, Girit, Balkan muharebelerinde askerlerin yürek parçalayan fedâkârlıklarını anlattığı...
Şeyh Muammer Efendi’nin derlediği 32 sahifelik “Binbir Gece Masallarından 7 Seyahat” isimli hikâye kitabında, babasından miras olarak aldığı paraları çarçur eden bir adamın hikâyesi anlatılmaktadır....
Türk Yurdu Kütübhânesi’nin neşrettiği “Billûr Tepe” isimli 32 sahifelik çocuk kitabı, resimleriyle birlikte Osmanlıca’ya yeni başlayanların alâkasını celbedecek şekilde hazırlanmış olup lisanı da hafiftir. Boyut:...
İzzet Efendi’nin edebî eserleri ve kaideleri arîzamik bir üslupla şerh ettiği “Yeni Eserlerim” isimli 302 sahifelik eser 1304 senesinden evvelki fenn-i kitâbete dair düsturları anlatmaktadır....
KÜLTÜREL ESERLER YEKÛN
Sıhhat her vakit insanını ilgilendiren bir mevzudur. Rusçuklu Hakkı’nın “Hasta olmamak için ne yapmalı ve nelerden sakınmalı” diye ilan ettiği bu eserde en çok önem...
Cemiyetin sıhhatini tehdit eden salgınlar her dönemde kendisini göstermiştir. Her salgın döneminde ecdâdımız tecrübelerini kaleme almış ve halkın hastalıkları tanıması ve korunması için neşretmiştir. “Vebâ”...
Süleyman Tevfik Efendi’nin 40 sahife olarak kaleme aldığı “Sebze Yetiştirmek” isimli eser memleketimiz ahalisinin sebze yetiştiriciliğini daha kuvvetli ve aynı zamanda kolay usûllerle yapmasını sağlayabilir....
Tunalı Hilmi Efendi’nin 48 sahife olarak kaleme aldığı “Makedonya: Mâzisi, Hâli, İstikbâli” isimli risâle Osmanlı’nın İslâm toprağı olan Makedonya’nın ahvâline dair nazım ve nesri hâvîdir....
Zihni Vehbi Efendi’nin 30 sahife olarak kaleme aldığı “Küçük Ev Hekimi” isimli eser her insanın kendi tabibi olması kaidesini tatbik edebilmek için ehemmiyetli mevzuları hatırlatmaktadır....
Hekimbaşızâde Muhyiddin Efendi’nin 48 sahife olarak kaleme aldığı “Kulağın Hıfz-ı Sıhhati, Sağırlık” isimli eseri bir Osmanlı doktorunun ahâlinin işitme sıhhatini muhafazası için verdiği tavsiyeleri barındırır....
TARİHÎ ESERLER YEKÛN
Hangi müellifin yazdığını tesbit edemediğimiz fakat 1273 tarihinde 60 sahife olarak kaleme alınmış olan eser; tarihimizdeki en büyük hadiselerden biri olan Fetn-i Kostantiniyye’den ve Ayasofya...
Japonya’nın siyâsî tarihine dair kaleme alınmış olan Japonca bir risâledir. Eser Almanca’ya tercüme edilmiştir. Lisânımıza 32 sahife olarak kazandıran Mübahat Hanım da, Almanca’dan tercüme etmiştir....
Manastırlı İsmail Hakkı’nın, Hanefî Mezhebi imamı, Ebu Hanîfe’nin hayatını anlatmak üzere İbni Hacer el-Askalânî’nin eserini tercüme edip üzerine ilâveler yaparak neşrettiği eseridir. Eser baş kısmında...
Ahmet Muhtar Paşa’nın çeşitli ilâvelerle birlikte neşredilen 311 sahifelik Feth-i Celîl-i Kostantiniyye isimli eseri tarihimizin ender şahsiyetlerinden Fatih Sultan Mehmed’in girift çıkmazları nasıl aştığını anlatmaktadır....
Ali Rıza Seyfi Efendi’nin 166 sahifelik Çanakkale Boğazı isimli eseri boğazı askerî, tarihî, ilmî vecihlerden tahlil etmektedir. Eserde boğazın coğrafî hususiyetleri dönemlere göre de anlatılmaktadır....
Mehmed Selahaddin Efendi’nin 208 sahife olarak kaleme aldığı “Bildiklerim” isimli eseri İttihad ve Terakkî cemiyetinin maksad-ı tesisi ve suret-i teşekkülüyle Osmanlı Devleti’nin sebeb-i felâketini anlatmaktadır....