Tekâmül
LEVHA YEKÛN
Bir önceki yazımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Peygamber Efendimiz aleyhisselâm’ın İslâm’ı tebliğ etmesinden bu zamana kadar müslümanların en titiz davrandığı mevzu günlük hayata taalluk ibadât...
Türklerin tarih seyrine bakıldığında 11. asırdan itibaren Yusuf Has Hâcib tarafından yazılan Kutadgu Bilig eserinden başlayarak bu millet günümüze kadar bir kitap medeniyeti ile gelmiştir....
Hayat-ı içtimaîye ve dünyevîye meşgul olan insanlar ahirete taalluk eden vazifelerinde ilmî derinliklere dalarak her mevzuyu detayına kadar öğrenememektedir. Halkla iç içe yaşayıp bunu gören...
Ecdâdımız evlatlarını terbiyeye pek ehemmiyet vermişlerdir. Bugün bu hassasiyetimizi büyük oranda maalesef ki kaybettik. İlk olarak verilmesi gereken eğitim, din eğitimidir. Bunun yanı sıra da...
Televizyon, radyo, internet yok. Tarım ile iştigal eden insanların meskûn olduğu bir ilçedesiniz. Bilgi edinmek için böyle bir dünyada kitabın aydınlatıcı rolünü düşünebiliyor musunuz? Bir...
Atalarımız Efendimiz aleyhisselam’ın mekârim-i ahlâkı tamamlamak üzere gönderildiği şuurunu iliklerine kadar hissetmişlerdir. Bu vesileyle onlarca değil, yüzlerce ahlâkî eser kaleme almışlardır. Memleketin en ücra köşelerine...Hâce Muhammed Pârisâ Hazretleri’nin, Bahaeddin Nakşibend Hazretleri’nin sohbetlerinden dinleyip derlediği nasihat ve sakındırmalarını topladığı eseri Muhammed Salâhî Uşşâkî Efendi 96 sahife olarak Osmanlıca’ya tercüme etmiştir. Boyut: “6.42” MB Kitabı Oku...
Mecelle kanun mecmuasında mühim yeri olan Ahmed Cevdet Paşa’nın genç yaşlarda iken Beyânü’l Ünvan ismi...
Hacı Ali Efendizâde Mehmed Emin Efendi’nin 88 sahife olarak kaleme aldığı, îzâhü’l-akaid, Nazmul-Ferâiz’in Tahmisi isimli...
Gazzâlî Hazretlerinin dört ciltten müteşekkil İḥyâu Ulûmi’d-dîn eserinin muhtasarı olarak düşünebileceğimiz bu eser; içerisinde iman,...
Ülkemizde dini kitaplar arasında en çok rağbet görmüş eserlerden birisi, meşhur Ömer Nasuhi Bilmen Hoca...
Sıhhat her vakit insanını ilgilendiren bir mevzudur. Rusçuklu Hakkı’nın “Hasta olmamak için ne yapmalı ve nelerden sakınmalı” diye ilan ettiği bu eserde en çok önem verilmesi gereken tabiî tedavi usûllerini...
Cemiyetin sıhhatini tehdit eden salgınlar her dönemde kendisini göstermiştir. Her salgın döneminde ecdâdımız tecrübelerini kaleme...
Süleyman Tevfik Efendi’nin 40 sahife olarak kaleme aldığı “Sebze Yetiştirmek” isimli eser memleketimiz ahalisinin sebze...
Tunalı Hilmi Efendi’nin 48 sahife olarak kaleme aldığı “Makedonya: Mâzisi, Hâli, İstikbâli” isimli risâle Osmanlı’nın...
Zihni Vehbi Efendi’nin 30 sahife olarak kaleme aldığı “Küçük Ev Hekimi” isimli eser her insanın...
Hangi müellifin yazdığını tesbit edemediğimiz fakat 1273 tarihinde 60 sahife olarak kaleme alınmış olan eser; tarihimizdeki en büyük hadiselerden biri olan Fetn-i Kostantiniyye’den ve Ayasofya Camii-i Şerifi’nin tarifinden dem vurmaktadır....
Japonya’nın siyâsî tarihine dair kaleme alınmış olan Japonca bir risâledir. Eser Almanca’ya tercüme edilmiştir. Lisânımıza...
Manastırlı İsmail Hakkı’nın, Hanefî Mezhebi imamı, Ebu Hanîfe’nin hayatını anlatmak üzere İbni Hacer el-Askalânî’nin eserini...
Ahmet Muhtar Paşa’nın çeşitli ilâvelerle birlikte neşredilen 311 sahifelik Feth-i Celîl-i Kostantiniyye isimli eseri tarihimizin...
Ali Rıza Seyfi Efendi’nin 166 sahifelik Çanakkale Boğazı isimli eseri boğazı askerî, tarihî, ilmî vecihlerden...
Cezmi, Nâmık Kemal’in 500 sahife olarak kaleme aldığı, Türk edebiyatının ilk tarihî romanı sayılabilecek eseridir. Kitapta 2.Selim’in saltanatında İranlılarla yapılan savaşta muharebe eden asker Cezmi’nin başından geçen hadiseler anlatılmaktadır. Boyut:...
Meşhur müellif Süleyman Nazif’in “Batarya ile Ateş” isimli 144 sahifelik eseri Osmanlı Devleti’nin 19.asrın sonlarında...
Şeyh Muammer Efendi’nin derlediği 32 sahifelik “Binbir Gece Masallarından 7 Seyahat” isimli hikâye kitabında, babasından...
Türk Yurdu Kütübhânesi’nin neşrettiği “Billûr Tepe” isimli 32 sahifelik çocuk kitabı, resimleriyle birlikte Osmanlıca’ya yeni...
İzzet Efendi’nin edebî eserleri ve kaideleri arîzamik bir üslupla şerh ettiği “Yeni Eserlerim” isimli 302...DİNÎ ESERLER YEKÛN
Mehmed Hamdi Efendi’nin “Beyân-ı Hakikat” isimli 63 sahifelik eseri “Meclis-i Mebûsân’a ve Her Sâhib-i Vicdâna Mahsus” ana başlığıyla cemiyet hayatına taalluk eden nasihatler ihtiva etmektedir....
Fazl Alevî Paşa’nın “Füyûzât-ı İlâhiye ve Envâr-ı Nebeviye” isimli 63 sahifelik eseri ehl-i beytin faziletlerinden ve Sâdât-ı Aleviye ismiyle şöhret bulmuş kıymetli sülalenin tarihçesinden mevzubahistir....
Muhammed Esad Erbilî Hazretleri’nin “Kenzü’l İrfân” ismini taşıyan 186 sahifelik risâlesi, 1001 hadis-i şerifi metniyle birlikte verip terceme eylemektedir. Zihnimize kazımamız elzem olan ehâdis-i şerîfeler…...
Keçecizâde Ş.Binti Mâcid’in 24 sahife olarak kaleme aldığı “Kendini Zevcine Sevdirmek Sanatı” isimli eser aile saadetinin kazanılmasına hizmet için hanımların yapması gereken hayırlı işleri anlatmaktadır....
Efendimiz aleyhisselam’nı 40 hadisini ezberlemek ve tâlim etmek ecdâdımız için çok mühimdi. İbn Kemâl Hazretleri’nin seçtiği 40 hadisin 56 sahifelik tercümesi Âşık Netâi tarafından yapılmıştır....
Hilmizâde İbrahim Rıfat, “Hazreti Osman ve Şehâdeti” ismini verdiği 15 sahifelik risâlesinde Hazreti Osman radıyallahu anh’in katledilmesi ve evveliyatına dair muhtasar ve kâfi malumat vermektedir....
EDEBÎ ESERLER YEKÛN
Cezmi, Nâmık Kemal’in 500 sahife olarak kaleme aldığı, Türk edebiyatının ilk tarihî romanı sayılabilecek eseridir. Kitapta 2.Selim’in saltanatında İranlılarla yapılan savaşta muharebe eden asker Cezmi’nin...
Meşhur müellif Süleyman Nazif’in “Batarya ile Ateş” isimli 144 sahifelik eseri Osmanlı Devleti’nin 19.asrın sonlarında girdiği Rus, Girit, Balkan muharebelerinde askerlerin yürek parçalayan fedâkârlıklarını anlattığı...
Şeyh Muammer Efendi’nin derlediği 32 sahifelik “Binbir Gece Masallarından 7 Seyahat” isimli hikâye kitabında, babasından miras olarak aldığı paraları çarçur eden bir adamın hikâyesi anlatılmaktadır....
Türk Yurdu Kütübhânesi’nin neşrettiği “Billûr Tepe” isimli 32 sahifelik çocuk kitabı, resimleriyle birlikte Osmanlıca’ya yeni başlayanların alâkasını celbedecek şekilde hazırlanmış olup lisanı da hafiftir. Boyut:...
İzzet Efendi’nin edebî eserleri ve kaideleri arîzamik bir üslupla şerh ettiği “Yeni Eserlerim” isimli 302 sahifelik eser 1304 senesinden evvelki fenn-i kitâbete dair düsturları anlatmaktadır....
Menemenlizâde Tâhir Efendi’nin kaleme aldığı 236 sahifelik Osmanlı Edebiyatı isimli eser idâdî mekteplerinde talebeye okutulmak üzere tertip edilmiştir. Osmanlıca’nın menşeini mufassalan tahsile medar bir kitaptır....
KÜLTÜREL ESERLER YEKÛN
Sıhhat her vakit insanını ilgilendiren bir mevzudur. Rusçuklu Hakkı’nın “Hasta olmamak için ne yapmalı ve nelerden sakınmalı” diye ilan ettiği bu eserde en çok önem...
Cemiyetin sıhhatini tehdit eden salgınlar her dönemde kendisini göstermiştir. Her salgın döneminde ecdâdımız tecrübelerini kaleme almış ve halkın hastalıkları tanıması ve korunması için neşretmiştir. “Vebâ”...
Süleyman Tevfik Efendi’nin 40 sahife olarak kaleme aldığı “Sebze Yetiştirmek” isimli eser memleketimiz ahalisinin sebze yetiştiriciliğini daha kuvvetli ve aynı zamanda kolay usûllerle yapmasını sağlayabilir....
Tunalı Hilmi Efendi’nin 48 sahife olarak kaleme aldığı “Makedonya: Mâzisi, Hâli, İstikbâli” isimli risâle Osmanlı’nın İslâm toprağı olan Makedonya’nın ahvâline dair nazım ve nesri hâvîdir....
Zihni Vehbi Efendi’nin 30 sahife olarak kaleme aldığı “Küçük Ev Hekimi” isimli eser her insanın kendi tabibi olması kaidesini tatbik edebilmek için ehemmiyetli mevzuları hatırlatmaktadır....
Hekimbaşızâde Muhyiddin Efendi’nin 48 sahife olarak kaleme aldığı “Kulağın Hıfz-ı Sıhhati, Sağırlık” isimli eseri bir Osmanlı doktorunun ahâlinin işitme sıhhatini muhafazası için verdiği tavsiyeleri barındırır....
TARİHÎ ESERLER YEKÛN
Hangi müellifin yazdığını tesbit edemediğimiz fakat 1273 tarihinde 60 sahife olarak kaleme alınmış olan eser; tarihimizdeki en büyük hadiselerden biri olan Fetn-i Kostantiniyye’den ve Ayasofya...
Japonya’nın siyâsî tarihine dair kaleme alınmış olan Japonca bir risâledir. Eser Almanca’ya tercüme edilmiştir. Lisânımıza 32 sahife olarak kazandıran Mübahat Hanım da, Almanca’dan tercüme etmiştir....
Manastırlı İsmail Hakkı’nın, Hanefî Mezhebi imamı, Ebu Hanîfe’nin hayatını anlatmak üzere İbni Hacer el-Askalânî’nin eserini tercüme edip üzerine ilâveler yaparak neşrettiği eseridir. Eser baş kısmında...
Ahmet Muhtar Paşa’nın çeşitli ilâvelerle birlikte neşredilen 311 sahifelik Feth-i Celîl-i Kostantiniyye isimli eseri tarihimizin ender şahsiyetlerinden Fatih Sultan Mehmed’in girift çıkmazları nasıl aştığını anlatmaktadır....
Ali Rıza Seyfi Efendi’nin 166 sahifelik Çanakkale Boğazı isimli eseri boğazı askerî, tarihî, ilmî vecihlerden tahlil etmektedir. Eserde boğazın coğrafî hususiyetleri dönemlere göre de anlatılmaktadır....
Mehmed Selahaddin Efendi’nin 208 sahife olarak kaleme aldığı “Bildiklerim” isimli eseri İttihad ve Terakkî cemiyetinin maksad-ı tesisi ve suret-i teşekkülüyle Osmanlı Devleti’nin sebeb-i felâketini anlatmaktadır....