Tekâmül

Ahsenü’l-Hadis – Okçuzâde

Okçuzâde Mehmed Şâhî Efendi’nin latif şiirler ve onların şerhi ile 32 sayfa olarak kaleme aldığı Efendimiz aleyhisselâmın hadislerine yapılan incelikli izahlar ve nükteleri hâvî eserdir.
Boyut: 1.2 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir (Sağ tıklayarak “Bağlantıyı Farklı Kaydet”e Tıklayınız)
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

“Ahenü’l Hadîs” nâm telif-i celilin müellifi reis-i küttâb-ı dîvânî olduktan sonra Haleb eyâleti ile nâil-i emânî olan Okçuzâde Mehmed Paşa merhûmun mahdum-ı güzîni ve bu musarra-ı matbu nakş-ı nigînî ع Okçuzâde Mehmed Şâhî 970 hudûdunda tevellüd ve tarîk-i ilme sülûk ile asr-ı fudalâsından bihakkın istifâde ve Nakîb Efendi hizmetinde itmâm-ı devre eylemiştir. 988 rebiülâhirinde Kadızâde Efendi yerine Nakîbzâde’nin mesned-i meşîha geçmesi hasebiyle Mehmed Şâhî Bey kendilerine muîd olmuş ve nihâyet meslek-i ilmiyeyi terk ile küttâb-ı dîvân-ı sultânî zümresine iltihâk ve zeâmetle müteferrikalık zümresine kesb-i istihkak eylemiştir.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ