Tekâmül

Dinî Eserler

Cenâb-ı Hakk’ın, “Takvâ sahiplerine vaad olunan cennetin hususiyetleri şöyledir: Zemininden ırmaklar akar; yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, günahtan çekinenlerin mutlu sonudur; inkâr edenlerin sonu ise ateştir.” (Ra’d Sûresi, 35. âyet) buyurduğu üzere dinî ilimler, kalbi kötülüklerden arındırmakla takvayı tahsile medâr olmaktadır ve dünya/ahiret saadetini temin etmektedir.

Konya Mebusluğu yapmış Mehmed Vehbi Efendi’nin Avâmil-i Umran isimli eseri bir tür hatıra mahiyetindedir. İlim...
133 meselenin incelendiği bu eserde diğer akaid kitaplarından farklı olarak batıl fırkalar ve kelâmi mevzular...
Hülâsatü’l-Beyân eseriyle müsemmâ Mehmed Vehbi Efendi Ahkâm-ı Kur’âniye eserinde Kuran-ı Kerim’deki 482 fıkhî hükmü alfabetik...
İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri 304 sayfadan müteşekkil bu kitabında meşhur hadis âlimi İmam Nevevi’nin el-Erbaʿûne’n-Neveviyye...
Mehmed Vehbi Efendi tarafından kaleme alınan bu tefsirde büyük İslâm âlimlerinin görüşleri ile muteber tefsirlerinden...
İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri, Feridüddin Attâr’ın ahlâkı ve nasihatini mevzu edinen Pendnâme isimli eserini şerh...
İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri’nin Kitâbü’l Hitâb ismiyle neşrettiği 325 sayfalık bu eseri ibâdât ve itikâdâta...
Müellif bu eserinde yetmiş büyük günahı ve bunlardan sakınmayı fıkhî ve tasavvufî açıdan ele alarak...
Risale-i Ahmediye eseriyle ma’ruf Hüseyin el-Cisr Efendi’nin İslâm akaidini aklî berâhîn ile ispat ederek anlattığı...
İsmail Hakkı Bursevi’nin 579 sahifeden müteşekkil Mevlâna Celaleddin Rumi’nin Mesnevî isimli eserinin ilk 738. beytine...
Hâce Muhammed Pârisâ Hazretleri’nin, Bahaeddin Nakşibend Hazretleri’nin sohbetlerinden dinleyip derlediği nasihat ve sakındırmalarını topladığı eseri...
Mecelle kanun mecmuasında mühim yeri olan Ahmed Cevdet Paşa’nın genç yaşlarda iken Beyânü’l Ünvan ismi...
Hacı Ali Efendizâde Mehmed Emin Efendi’nin 88 sahife olarak kaleme aldığı, îzâhü’l-akaid, Nazmul-Ferâiz’in Tahmisi isimli...
Gazzâlî Hazretlerinin dört ciltten müteşekkil İḥyâu Ulûmi’d-dîn eserinin muhtasarı olarak düşünebileceğimiz bu eser; içerisinde iman,...
Ülkemizde dini kitaplar arasında en çok rağbet görmüş eserlerden birisi, meşhur Ömer Nasuhi Bilmen Hoca...
Meşhur âlim Ömer Nasuhi Bilmen’in Kur’an’ın tefsirine dair kaleme aldığı 8 ciltlik eserin yanı sıra...
Manastırlı İsmail Hakkı’nın Düreru’l-Hukkâm, Dürr-i Muhtâr ve Fetavâ-yı Hindiye’den istifade ederek hazırladığı 151 sahifeden müteşekkil...
Manastırlı İsmail Hakkı Efendi’nin Ayasofya Camiinde vermiş olduğu vaazların toplandığı bu eser, 60 sahifeden müteşekkildir....