Tekâmül

Menâkıb

Hazreti Ali efendimizin mübârek kelâmlarının Arapça ibâresiyle bir arada 32 sayfada nizamlı bir şekilde toplandığı...
İmamzâde Salih Saim Efendi’nin, evliyanın reislerinden kabul edilen Bâyezid-i Bestâmî Hazretlerinin hayatına, menkıbesine dair kaleme...