Tekâmül

Dil Bilgisi

İzzet Efendi’nin edebî eserleri ve kaideleri arîzamik bir üslupla şerh ettiği “Yeni Eserlerim” isimli 302...
Menemenlizâde Tâhir Efendi’nin kaleme aldığı 236 sahifelik Osmanlı Edebiyatı isimli eser idâdî mekteplerinde talebeye okutulmak...
Dînî Çağatay Edebiyatı’nın kılıçlaşan kalemi Ali Şîr Nevaî’nin 104 sahife olarak basılan “Muhâkemetü’l Lügâteyn” isimli...
Ali Bey’in 36 sahife olarak kaleme aldığı “Lehcetü’l Hakâyık” isimli eserde yelpaze, yalnızlık, yazı, yara,...
Eski Harf ve Yazı Örnekleri isimli 47 sahifelik eserde Osmanlıca’nın çeşit çeşit hatlarına dair kâfi...
Hüseyin Zihni Efendi’nin Rüşdiye İkinci Sınıf şâkirdânı için 56 sahife olarak hazırladığı “Mufassal Binâ” isimli...
Ahmed Cevdet Paşa’nın ihzâr ettiği 39 sahifelik “Beyânü’l-Ünvan” isimli eser müşârünileyhin henüz talebelik vetiresinde yazılmış...
Köprülüzâde Mehmed Fuad’ın “Türk Dilinin Sarf ve Nahvi” isimli 162 sahifelik eseri Osmanlıca bilen kişilerin...
Hat sanatıyla iştigâl edenlerin Osman zamanında kaleme alınmış “Sülüs Yazısı Rehberi” isimli Seyyid Muhammed Mecdî...
Abdurrahman Efendi’nin “Mikyâsü’l-Lisân, Kıstâsü’l-Beyân” isimli 187 sahifelik eser lisân-ı türkînin kavâid-i sarfiye ve nahviyesini hâvî...
Ahmed Câvid Efendi’nin 164 sahife olarak kaleme aldığı “Osmanlı Lisânı” isimli eseri Osmanlı Türkçesine gönül...
Türk Dili Encümeni’nin 1928 senesinde “Muhtasar Türkçe Gramer” ismini vererek 69 sahife olarak hazırlattığı eserdir....
Meşhur Muallim Nâci’nin dirâyetle kaleme aldığı 820 sayfalık Osmanlıca lügatidir. Eser devrinde epey ses getirmiştir....
Ahmed Râsim Efendi’nin “Yeni Usûl Muallim-i Sarf” isimli 120 sayfalık risâlesi Osmanlıca çalışmak isteyen talebeler...
Hakkı Ateş’in “Türkçenin Sarfı” isimli 47 sahifelik eseri Türkçenin kelime çekimleri, kelimelerin yapısı ve diğer...
Ali Sabri Efendi’nin “Latin Hurûfu” ismini taşıyan 32 sahifelik risâlesi 1340 senesi ve evvelindeki latin...
Bugün Osmanlıca okuma-yazma öğrenmek isteyenlerin ilk müracaat etmesi gereken 80 sahifelik “Hakiki Kolay Elifbâ” isimli...
Tahsin Ömer isimli müellifin “İlmî ve Tarihî Esaslara Nazaran Harflerimiz Latin Harflerinin Aynıdır” isimli 40...
12