Tekâmül

Şiirler

Osmanlı şâirleri içerisinde devletin son vetiresinde yetiştirmiş olduğu keskin kalemlilerinden Ziya Paşa’nın 29 sahifede bir...
Mehmed Mehdi Bayatoğlu’nun 46 sahife olarak kaleme aldığı “Kaytaz Baba, Bir Ömür Destanı” isimli eser...
Meşhur Kâmus-i Türkî müellifi Şemseddin Sami’nin 112 sahife olarak kaleme aldığı “Bâkî’nin Eş’âr-ı Müntehabesi” isimli...
Zeynüddin İbnü’l-Verdî’nin Arapça olarak kaleme aldığı ve Mehmed Zihni Efendi’nin tercüme ettiği “Feyz-i Yezdân Tercüme-i...
Tokâdizâde Şekib Efendi’nin “Huzûr-i Hilkatte” ismini verdiği 54 sahifelik eserinde manzum ve mensur pek çok...
Haydarizâde İbrahim Efendi’nin 16 sahifede cem olunan manzumeleri ve onlara düştüğü şerhleri hâvi, Bağdat tarihi...
İncelikle kaleme alınan manzumeler kısa ise dîvançe nâmıyla bir araya getirilir. Said Hızır Ağazâde’nin çeşitli...
Fuad Hulûsi Efendi’nin 56 sahifelik “Harbin Etrafında” isimli eseri Çanakkale Savaşı’na dair yüzlerce sahneyi tasvir...
Nigar binti Osman’ın vatan, bayrak, toprak muhabbetine dair kaleme aldığı şiirlerin 24 sayfada bir araya...
Burhâneddin Melül Efendi’nin “Edirne’den Bir Ses” tesmiye olunan 13 sayfalık şiir kitabıdır. Şairimiz Edirne’ye olan...
İbrahim Aşkî Efendi’nin “Çocukların Şiir Defteri” tesmiye ettiği 48 sayfalık eseri içerisinde çocukların hislerine hitap...
Muallim Nâci merhumun onlarca şiirinin bir araya derç edildiği 72 sayfalık Ateşpâre isimli eseri dînî,...