Tekâmül

Esmâr-ı Esmâr – Mehmed Sami

Mehmed Sami Efendi “Esmâr-ı Esmâr” isimli 54 sayfalık eserinde hakk tarikatlerin silsile-i nesebiyelerini cem eylemiş ve el yazması olduğundan onları matbu hatta çevirip öylece sunmuştur.
Boyut: 1.4 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Dibâceden

Bilcümle tarîk-i âliye, pîrân-ı izâm ve meşâyih-i kiram ve muktedâ-yı zevi’l-ihtiram kaddesena’llâhu esrârahum hazerâtının silsile-i âliye-i nesebiyeleri cümleten münderic bulunan tomarların nesh-i matbua ve gayr-i matbuası pek ender ve mevcut olanlara dahî müracaat-i hîninde saatlerce nazar-ı mütâlâadan geçirilmekte kat’an bir şey anlaşılamayacağına ve eğerçi her tarîk meşâyihinin silsile-i nesebiyesini mübîn bir icâzetnâmesi bulunur ise de onların da cümlesini bir yerde veyâhud ayrı ayrı görmek ve bilmek gerek ehl-i tarikten olana ve gerek olmayana gayr-i mümkün ve müteassir olduğuna binâen kâffe-i tarîk-i âliyenin enfâs-ı kudsiye-i nesebiye ve mütevâridesi kimlerden kimlere müntakilen gelmiş hangileri hangilerden ahz-ı kabz etmiş ve teşâub eylemiş oldukları kulları alâ vechi’s-sıhha müteselsilen…

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ