Tekâmül

Hadîs-i Erbaîn Tercümesi – İsmail Hakkı Bursevî

İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri 304 sayfadan müteşekkil bu kitabında meşhur hadis âlimi İmam Nevevi’nin el-Erbaʿûne’n-Neveviyye isimli eserindeki hadis-i şerifleri şerh etmiştir. Müellif râvilerin hayatlarına dair yer yer kısa bilgiler vermiştir.
Boyut: 12.62 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

El-Hadîsu’l Evvel
انما الا عمال بالنيات
Malum ola ki a’mâl ve niyyât cem-i kılletdir. Velakin kıllet ve kesret nekerâtda itibar olunur maarifde değil. Zira maarifde “lam” cins için olmakla mana-yı cemiyyet muzmahil olur ve kemâl müsbet ve menfi olmak birdir ve kezâlik kıllet kesret için ve bilakis istiraz olunur. Pes demek olur ki efrad-ı a’mâlden her amel niyetledir. Yani bilâ niyet hiçbir amelden sahih değildir. Kema inde’ş-Şafii veya fazilet ve kemali yoktur. Kemalinde Ebu Hanife yani bu hadisde emsalinde “innema” tekid içindir ki manayı istisnaya râcidir.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ