Tekâmül

Hakîkatü’l-Hürriye – el-Hac Mehmed Fevzi

Mehmed Fevzi Efendi’nin 36 sayfalık “Hakikatü’l-Hürriye” isimli eserinde imanın ve İslâm’ın şartlarını şerh ve izah etmiştir. Eserin ismi de hakiki hürriyetin Allah’a teslimiyette olduğundan mülhemdir.
Boyut: 2.3 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Ulûm-i arâbiye ve ulûm-i şer’iyeye bir vesile olduğundan ve ulûm-i şer’iye ise a’mâl ve itikâdât-ı islâmiyeyi tarif ve tashih eder ve işbu Hakîkatü’l Hürriye nâm risâle-i mübârekenin mündericâtı dahî bi-lisân-ı Türkî asl-ı amel ve itikâdın hakikat ve neticesini irâe eyler idüğünde ismine rûhü’l-ulûm ve lübbü’l-fünûn denilmek pek münâsib idiyse de derûn-i risâlede zikrolunan hikmete mebnî “Hakîkatü’l Hürriye” tesmiye kılınmıştır.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ