Tekâmül

Hülâsatü’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’an – Mehmed Vehbi Efendi

Mehmed Vehbi Efendi tarafından kaleme alınan bu tefsirde büyük İslâm âlimlerinin görüşleri ile muteber tefsirlerinden hülâsalar nakledilmiş ve ayetlere toplu şekilde değil de tek tek mânâ verilmiştir.
Boyut: 1.41 GB
Kitabı Oku
Cilt 1 | Cilt 2 | Cilt 3 | Cilt 4 | Cilt 5 | Cilt 6 | Cilt 7 | Cilt 8 | Cilt 9 | Cilt 10 | Cilt 11 | Cilt 12 | Cilt 13 | Cilt 14 | Cilt 15
Kitabı İndir
Cilt 1 | Cilt 2 | Cilt 3 | Cilt 4 | Cilt 5 | Cilt 6 | Cilt 7 | Cilt 8 | Cilt 9 | Cilt 10 | Cilt 11 | Cilt 12 | Cilt 13 | Cilt 14 | Cilt 15
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Sûre-i Fatihâ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ
Her bir hamdedicilerin hamd ve senâ edicilerin senâsı, âlemlerin Rabbi olan Allahu Teâlâ’ya mahsustur. Medh-ü senâ Allah’ın gayrıya tecavüz etmez. Yâni; zevi’l-ukûlden ve zevi’l-ukûlün gayrından, âlemin her nev’inden, her ferdinden, her cüz’ünden medh ü senâya müteallik sudûr eden hamd ü senâ cemî’ sıfât-ı kemaliyeyi câmi olan Allahu Teâlâ’ya mahsustur. O Allahu Teâlâ ki, bu âlem-i mükevvenâtın her zerresini kâbiliyyet ve liyâkatine göre kemaline îsâl ve menâfi-i celbe ve mazarratını def’a muktedir kılmakla terbiye edicidir ve cümlesinin müddet-i hayatında bekası Allah’ın terbiyesinin eseridir. Çünkü her şey bidayesinden nihayesine kadar terbiye-i ilâhiyeye muhtaçtır. Eğer terbiye-i ilâhiye olmasa idi cümlesi derhal yok olur giderdi.
Fahrî Razî ve Kazî’nin beyanları veçhile hamd; nimet mukabilinde Cenab-ı Hakkı senâ etmektir.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ