Tekâmül

Mevâhibü’r-Rahmân fî Menâkibi’l-İmam Ebî Hanîfete’n-Nu’man – Manastırlı İsmail Hakkı

Manastırlı İsmail Hakkı’nın, Hanefî Mezhebi imamı, Ebu Hanîfe’nin hayatını anlatmak üzere İbni Hacer el-Askalânî’nin eserini tercüme edip üzerine ilâveler yaparak neşrettiği eseridir. Eser baş kısmında üç mukaddime ve muhteva olarak kırk babtan oluşmaktadır.
Boyut: 13.6 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Ba’dezâ, Fâtiha-i kitabımızda arz ve inbâ olunacak ifâdât-ı hakâik âyete atf-ı nazar eden erbâb-ı irfan ve iz’anın teslim ve itirafa müsâraat buyuracakları vecih üzere padişah-ı diyânet-penah-ı şehriyâr, şeriat-nigâh efendimiz hazretlerinin nezd-i mülûkânelerinde ulûm u maarifin her şeyden aziz ve kıymettar olduğu herkes âsâr ve fünûn intişar eylediği gibi bir çok eâzım-ı dînin müessir ve mefâhiri ve menâkıb-i aliye ve terâcim-i ahvâl-i seniyeleri lisân-ı Osmânî’ye naklolunan istifâde-gâh-ı umûmîye va’z ve ilân olunmakta bulunduğu hâlde Hazreti mufahhir-i mevcûdât-ı aliye efdâlü’s-salâvat Efendimizden ve ona bir ashâb-ı güzîn hazerâtından sonra üzerimizde hukûk-ı celîlesi en a’zam olan Hazret-i İmam-ı A’zam Efendimizin kemâlât-ı hârika ve fedâil-i fâikalarından bahseden…

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ