Tekâmül

"Kelam" ile Alâkalı Başlıklar

Risale-i Ahmediye eseriyle ma’ruf Hüseyin el-Cisr Efendi’nin İslâm akaidini aklî berâhîn ile ispat ederek anlattığı...
Osmanlı’nın son dönem âlimlerinden Manastırlı İsmail Hakkı Efendi kendi sahasında istifadeye şayan eserler telif etmiştir....
Memleketimizin en meşhur âlimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi’nin ilm-i kelâma dair ehl-i sünneti dirâyetle...
Abdüllatif Subhî Paşa “Hakâikü’l-Kelâm” ismini verdiği 357 sahifelik kelâm ilmine dair eserinde “Din, nübüvvet, Tevrat’ın...