Tekâmül

"Mehmed Vehbi Efendi" ile Alâkalı Başlıklar

Târîh-i Tevellüd: 1862
Vefât: 1949
Hülâsatü’l-beyân fî Tefsîri’l-Kur’an ve Sahîh-i Buhârî Tecrîd-i Sarîh Muhtasarı isimli eserleriyle intişar etmiş, birinci mecliste Konya mebusluğu yapmış son devir İslâm Âlimi.

Konya Mebusluğu yapmış Mehmed Vehbi Efendi’nin Avâmil-i Umran isimli eseri bir tür hatıra mahiyetindedir. İlim...
133 meselenin incelendiği bu eserde diğer akaid kitaplarından farklı olarak batıl fırkalar ve kelâmi mevzular...
Hülâsatü’l-Beyân eseriyle müsemmâ Mehmed Vehbi Efendi Ahkâm-ı Kur’âniye eserinde Kuran-ı Kerim’deki 482 fıkhî hükmü alfabetik...
Mehmed Vehbi Efendi tarafından kaleme alınan bu tefsirde büyük İslâm âlimlerinin görüşleri ile muteber tefsirlerinden...