Tekâmül

"Orta" ile Alâkalı Başlıklar

Ruâfi tarikatinin müessisi Seyyid Ahmed er-Rufâi Hazretleri’nin tasavvufî hikmetlerinin toplandığı “Hikemür-Rufâi” isimli 64 sahifelik eserin...
Muallim Nâci’nin 36 sahifelik akaide dair muhtasar bir risâlesidir ve şöyle başlar: Hâk-ı perestim arz-ı...
Haydarizâde İbrahim Efendi’nin 16 sahifede cem olunan manzumeleri ve onlara düştüğü şerhleri hâvi, Bağdat tarihi...
Diyarbakırlı Said Paşa’nın mantık ilmine dair kaleme aldığı 52 sahifelik “Hülâsa-i Mantık” isimli eseri İslâmî...
Fars lisânının kaidelerine taalluk eden Rahnemâ isimli eserin hülâsasını “Hülâsa-i Rahnemâ-yı Fârisî” ismiyle Habib Efendi,...
İncelikle kaleme alınan manzumeler kısa ise dîvançe nâmıyla bir araya getirilir. Said Hızır Ağazâde’nin çeşitli...
Ahmed Münîb Efendi’nin “Hukuk-ı Veled” ismini verdiği 24 sahifelik risâlesi birtakım İslâm büyükleri tarafından yapılmış...
Cevrî İbrahim Çelebi’nin 32 sahifelik “Hilye-i Çihâr Yâr-ı Güzîn” isimli manzum kitabı Efendimiz aleyhisselam ve...
Ahmed Reşid Paşa’nın “Hazreti İmam-ı Azam’ın Siyâsî Tercüme-i Hâli” ismini verdiği 24 sahifelik risâlesi, Ebû...
Eskişehirli Osman bin Musa Efendi’nin 55 sahife olarak kaleme aldığı “Hacamat Risâlesi” kitabı harekeli bir...
Fuad Hulûsi Efendi’nin 56 sahifelik “Harbin Etrafında” isimli eseri Çanakkale Savaşı’na dair yüzlerce sahneyi tasvir...
Seyyid Battal Gazi Zâviyedârı Şükrü Efendi’nin kaleme aldığı Seyyid Battal Gazi’nin hayatına, menkıbelerine dair 82...
Ahmed Tevfik Gelenbevîzâde Efendi’nin “Hamîdetü’l Usûl” ismini verdiği 43 sayfalık eseri bizlere tarih ilminin ehemmiyetini...
Mehmed Şem’î Efendi’nin “Esmârü’l Hadâik” isimli 80 sayfalık eseri içerisinde nazım ve nesir olarak pek...
Hüseyin Pertev Efendi’nin kaleme aldığı 68 sayfalık risâlede hac ibadetiyle alakalı birçok hüküm ve âdâb...
Abdülhalim Efendi 40 sayfa olarak yazdığı Cevâhirü’l Esmâ isimli eserinde Cenâb-ı Hakk’ın 99 ism-i şerifini,...
Mehmed Emin Efendi’nin kaleme alıp İstanbul’da bastırdığı 36 sayfalık “Dicle Önünde” isimli şiir kitabıdır. Kitap...
Manastırlı Rıfat Bey’in dirâyetle kaleme aldığı 96 sayfalık eserinde Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali...